STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Kontakt

Rekrutacja

SUKCESY

Osiągnięcia

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Wolontariat

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2011/2012
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
DOKUMENTY
WZO PG 7
Statut PG 7
Gimnazjalny strój uczniowski
Stypendium dla uczniów
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Karta motorowerowa 

 

PROJEKTY

 

  

 

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

 

 

        Nasza szkoła przystąpiła do drugiego ogólnopolskiego konkursu dla szkół wszystkich stopni PN. BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. 

 

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:
 

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

  

PROJEKT "ZAINTERESOWANIE UCZNIÓW FIZYKĄ - KLUCZEM DO SUKCESU"

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 w PG 7 realizowany był innowacyjny projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zainteresowanie uczniów fizyką – kluczem do sukcesu”.          

                                         

 

 

Liderem projektu jest firma Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska, a współorganizatorem Uniwersytet Opolski.

W projekcie bierze udział 10 uczniów głównie klas III, których zadaniem jest testowanie nowego  podręcznika : „Fizyka w eksperymentach”, który stanie się podstawą pilotażowego wdrożenia innowacyjnych programów nauczania z zakresu fizyki. Nowa książka, oprócz praw i zjawisk fizycznych proponuje wiele ciekawych doświadczeń uczniowskich, które można wykonać samodzielnie z przedmiotów codziennego użytku. Dzięki temu fizyka ma się stać bardziej zrozumiała i ciekawa dla młodzieży szkolnej, a może i także drogowskazem w wyborze profilu kształcenia w szkole średniej i wyższej.

 

 

 

Młodzież spotyka się zatem regularnie na zajęciach w Instytucie Fizyki  Uniwersytetu Opolskiego, aby wykonywać tam kolejne eksperymenty, opisane na kartach owego podręcznika.                    

Młodzi recenzenci  następnie odbywają zajęcia w szkolnej  pracowni fizycznej, aby ewentualnie  udoskonalić lub poprawić przeprowadzone wcześniej na uczelni doświadczenia. Wszystkimi uwagami na ten temat mogą się wreszcie podzielić ze sobą, innymi uczestnikami projektu, a przede wszystkim autorami poszczególnych działów książki na internetowej platformie e-learningowej.

 

 

Naszym Kolegom i Koleżankom z projektu życzymy zatem miłej i ciekawej przygody z praktyczną fizyką eksperymentalną.

Koordynatorem projektu jest pan Roman Kisiel.    

  

PROJEKT "MŁODZI GŁOSUJĄ"

 

     9 marca 2011 r. przystąpiliśmy do projektu "Młodzi głosują" w ramach kolejnej edycji posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży. Opiekunem projektu jest pani Magdalena Wąsacz.

     W tym roku, aby dostać się na sejm, uczestnicy projektu muszą rozpropagować ideę  wolontariatu w społeczności lokalnej. W związku z tym przedstawiamy kilka naszych propozycji:

 

WOLONTARIAT

 

     Codziennie ulicami naszego miasta poruszają się dziesiątki młodych ludzi, których łączy szczera chęć niesienia pomocy innym. Ich celem są świetlice środowiskowe, hospicja, domy starości, zakłady opiekuńczo – lecznicze... Ci ludzie to po prostu wolontariusze. Mijają nas codziennie, ale czy wiemy jak wygląda ich działalność i czym właściwie jest wolontariat? Definicja mówi, że „to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.” Ale wolontariat jest chyba czymś więcej, niesieniem radości, uśmiechu, ciepłego słowa. Dla wielu staje się sposobem na życie.
W społeczeństwie panuje pogląd, że tylko młodzi ludzie mogą i chcą być wolontariuszami. Nic bardziej mylnego. Działać można niezależnie od wieku. Wolontariuszy zawsze brakuje, ponieważ ciągle przybywa ludzi potrzebujących pomocy. Może warto się przyłączyć?

 

    STOWARZYSZENIE „ELPIS”


Stowarzyszenie „Elpis” działa w Opolu od wielu lat. Skupia się na pomocy dzieciom i ich rodzinom -  dotkniętym chorobą alkoholową, o niskim statusie materialnym. Stowarzyszenie działa głównie dzięki wolontariuszom na których nabory prowadzone są od jedenastu lat. Pomagają oni w Wojewódzkim Centrum Medycznym i  Domu Opieki Społecznej przy ul. Szpitalnej. Jednak główną ich zasługą jest pomoc w Świetlicy Środowiskowej "PRZYSTAŃ". Młodzi ludzie organizują tam od poniedziałku do czwartku czas około pięćdziesięciu osobom poprzez prowadzenie zajęć  kompensacyjnych, plastycznych, teatralno - literackich  i sportowych. Duży nacisk kładzie się na wychowanie i  promowanie wartości, których często brakuje w domach rodzinnych. Świetlica przez spotkania i proponowane zajęcia ma stać się dla dzieci alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą formą wolontariatu proponuję wejść na stronę www.wolontariat.opole.pl

 

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT „KLUB OŚMIU”


     Młodzieżowy wolontariat „Klub Ośmiu” Należy do ogólnopolskiej sieci Klubów Ośmiu działających w ramach Fundacji "Świat na tak". Zrzesza młodzież opolskich szkół ponadpodstawowych, pragnącą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Wolontariusze opiekują się samotnymi ludźmi i chorymi dziećmi, na stałe współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Fundacją Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Na wiele  sposobów starają się pokazać, że ich  chorzy podopieczni niczym nie różnią się od zdrowych ludzi. Najbardziej znanym ich przedsięwzięciem jest organizacja balu karnawałowego uwielbianego także przez samych wolontariuszy, którzy cieszą się każdą chwilą spędzoną z dziećmi. W Opolu „Klub Ośmiu” działa w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich, ma także swoje filie w wielu szkołach.   


WOLONTARIAT INDYWIDUALNY


     Wielu młodych ludzi decyduje się na tę formę pomocy innym. Polega ona na poświęceniu co najmniej godziny w tygodniu na dany wolontariat. Może nim być na przykład chwila spędzona na rozmowie ze starszymi ludźmi w Domu Kombatanta, pomoc w schronisku dla zwierząt zabawa z dziećmi w przedszkolu. Takich działań chętnie podejmują się gimnazjaliści, aby mieć kolejny punkt na świadectwie do liceum. Jest to pożyteczna forma wolontariatu, nic nie kosztuje, a może kogoś uszczęśliwić. Ponieważ działacze indywidualni nie muszą spotykać się z grupą wolontariacką, jest to często wybierane rozwiązanie przez ludzi, którym brakuje czasu.
 


WOLONTARIAT W PCK


     Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. Podstawowe zadania statutowe PCK to praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Każdy, kto chce zdziałać coś dobrego może zostać wolontariuszem. W PCK można działać już od najmłodszych lat. Dzięki pracy w Czerwonym Krzyżu mamy możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala jednak, aby codzienne działania przerodziły się w rutynę.
Kontakt: Opolski Zarząd Okręgowy PCK, Siedziba Biura: ul. Krakowska
51, 45-018 Opole, tel. 077 454 53 40, e-mail:
opole@pck.org.pl.
 


HARCERSTWO


     Jedną z nietypowych form wolontariatu jest harcerstwo. W Polsce działa kilka organizacji , które odwołują się do tradycji ideowej skautingu. Najbardziej znane to Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Oryginalność tego wolontariatu polega na tym, że w harcerstwie można łączyć przyjemność ze służbą drugiemu człowiekowi. Oba Związki opierają swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków: funkcyjni, którzy organizują zbiórki, biwaki, obozy, na których dzieci mogą bawić się i są wychowywane zgodnie z metodyką harcerską, harcerze i harcerki biorą udział w akcjach charytatywnych (np. Opolskie Środowisko ZHR co roku sprzedaje kremówki papieskie wspomagając w ten sposób Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia), są gotowi do służby, co pokazali w czasie powodzi napełniając i układając na wałach worki z piaskiem. Nie jest to najprostsza z form pomocy drugiemu człowiekowi, ale warto spróbować przeżyć harcerską przygodę.
Kontakt:
www.opole.zhr.pl, www.szaraprzystan.web.zhr.pl

  

 

PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU

 "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

 

            Od II semestru  roku szkolnego  2010/2011, szkoła bierze udział w realizacji projektu antynikotynowego  „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

          Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych w wieku 13-15 lat. Co roku udział w projekcie będą brali uczniowie klas I, a w pozostałych klasach, temat profilaktyki papierosów będzie przypominany.  Projekt będzie trwał  przez kolejne 2 lata do roku szkolnego 2013. Jest on realizowany przez : Zespół Promocji Zdrowia, nauczycieli, uczniów  oraz  zaproszonych do współpracy gości- lekarzy, ratowników medycznych, , pielęgniarki szkolnej oraz pracowników Sanepidu, z użyciem metod aktywizujących, z zachowaniem cyklu uczenia się przez doświadczenie. Nauczyciel odgrywa role doradcy, koordynatora wpierającego młodzież, a nie osoby kontrolującej.

Założenie programu

 1.1.  Cel ogólny

            Celem ogólnym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów. Poszerzenia wiedzy na temat aktywności fizycznej, zdrowe żywienia, alternatywnego spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z problemami, poszerzenia wiedzy na temat skutków palenia czynnego i biernego, wzmocnienie poczucia własnej wartości, kształtowanie postawy asertywnej, kształtowanie umiejętności w kontaktach z ludźmi. Zmiana psychospołecznych mechanizmów kształtujących   postawy i zachowanie uczniów oraz kształtowanie świadomego wyboru.

1.2.Cele szczegółowe

                            I.      Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia- warsztaty I.

                         II.      Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania  i czystego powietrza- warsztat II

                      III.      Przekazanie wiedzy o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienia nacisków grupowych wraz z nauczeniem się sposobów odmowy-warsztaty III.

                      IV.      Uczenie się rozpoznawania odczuć przezywanych w sytuacji trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami- warsztat IV.

                         V.      Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi-warsztaty V

Formy realizacji projektu:

- konkurs plastyczny ( pokaz plakatów),

-inscenizacja „Sad nad papierosem”,

- prezentacja filmów multimedialnych na temat walki z paleniem papierosów (dlaczego ludzie palą?, co wiemy na temat palenia tytoniu? skutki palenia papierosów, objawy palenia papierosów)

-zdjęcia, informacje słowne, wypowiedzi przytoczone,

-pokaz metod pierwszej pomocy  przez ratowników medycznych-konkurs wiedzy na temat pierwszej pomocy (przedstawiciele klas I)

-zawody sportowe na świeżym powietrzu (cała społeczność szkolna) - jako alternatywa wolnego spędzania czas

-ćwiczymy na stepie,

-rajd dla pierwszoklasistów,

-pokaz chemiczny pt.„Wpływ dymu papierosowego na organizm ludzki”

  

PROJEKT SYSTEMOWY POD NAZWĄ

"PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"

 

 

                          

 

 

W  roku szkolnym 2010/2011 nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011.” Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i ma na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez udział uczniów w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Realizacja projektu w szkole rozpocznie się w listopadzie 2010 r.
 

W PG 7 działaniami w ramach projektu objętych zostanie 72 uczniów, którzy będą pracować w sześciu 12-sto osobowych grupach nad rozwijaniem trzech kompetencji kluczowych.

 

Dwie grupy rozwijać będą kompetencje matematyczne na zajęciach pod nazwą „Z matematyką za pan brat”. Oferta ta skierowana jest do uczniów klas pierwszych, którzy mają trudności z opanowaniem materiału z matematyki, bądź powinni uzupełnić braki ze szkoły podstawowej. Zajęcia  poprowadzą pani Małgorzata Cisakowska i pani Halina Włodarczyk-Porzucek.

 

Dwie kolejne grupy rozwijać będą umiejętność posługiwania się językiem polskim na zajęciach zatytułowanych „Z głową w chmurach”  pod kierunkiem pani Anity Teuchman-Kandut i „Klub miłośników teatru”, które poprowadzi pani Małgorzata Górka. Te zajęcia adresowane są do uczniów klas I-III o zainteresowaniach artystycznych i teatralnych.

Następne grupy zajmą się kompetencją porozumiewanie się w języku angielskim. Panie Maria Bury i Mariola Bashir poprowadzą zajęcia pod nazwą „Z językiem angielskim przez świat” oraz „Stany Zjednoczone Ameryki- tajemnica potęgi narodu”. Do pracy w ramach tych zajęć zaproszeni zostaną uczniowie pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego.

 

Poza rozwijaniem kompetencji kluczowych z każdą grupą zrealizowane zostaną zajęcia w ramach wsparcia pedagogiczno-społecznego przeprowadzone przez panie Agnieszkę Ciepałek-Piec i Jaśminę Dębińską oraz zajęcia sportowe prowadzone przez panią Joannę Kot-Bryłę i pana Bogdana Wiatera.

 

Wszystkie zajęcia będą miały bardzo ciekawą formę, będą urozmaicane grami dydaktycznymi, wyjściami do teatru, do kina, na basen czy lodowisko. Odbędzie się również wycieczka dla wszystkich uczestników.

Zakończenie projektu przewidziane jest na połowę czerwca 2011 roku.

 

  

 

PROJEKT

 "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY"

 

Program "Młodzi przedsiębiorczy" jest skierowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów z całej Polski. Trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Składa się z dwóch etapów – uczniowie pracujący w małych zespołach zakładają i prowadzą firmę, a następnie zarządzają własnymi zasobami.

 

 

W czasie pracy nad projektami uczniowie uczą się, jak:

 • radzić sobie z zarządzaniem własnymi finansami oraz planować wydatki swoje i rodziny,

 • dokonywać świadomych wyborów konsumenckich (kierować się rachunkiem ekonomicznym i własną opinią, a nie tylko informacjami pochodzącymi z reklam

 • szukać sprzymierzeńców i partnerów; planować i realizować działania zespołowe, dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami, analizować ryzyko, zarządzać pracą swoją i innych,

 • współpracować z różnymi instytucjami (urzędy, firmy, ośrodki, szkoły) i mediami, korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 Podczas realizacji programu nauczyciele zdobywają umiejętność pracy z uczniami metodą uczniowskiego projektu edukacyjnego w zakresie:

 • zarządzania zasobami (w tym finansowymi), opracowywania budżetów,

 • racjonalnych decyzji ekonomicznych w życiu codziennym,

 • funkcjonowania małego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej,

 • rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych ważnych dla młodych i całej społeczności lokalnej

 

Programowi towarzyszy konkurs wspierający działania uczniowskie – polega on na realizacji przez uczniów krótkiego filmu edukacyjnego (do 10 min.), przedstawiającego poszczególne etapy ich pracy oraz jej ostateczny wynik. Wszystkie filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Wstępnej oceny materiałów filmowych dokonają sami uczniowie: użytkownicy strony, natomiast ostateczna decyzja w sprawie przyznania nagród i wyróżnień należeć będzie do komisji konkursowej. W skład komisji wejdą eksperci z ramienia NBP i CEO.

 

Efekty projektu zostaną zaprezentowane pod koniec 2009 roku podczas organizowanej przez CEO gali finałowej. Planujemy zaprosić 10 zespołów uczniowskich pod opieką nauczycieli. Uczniowie zaprezentują na stoiskach wyniki własnej pracy. Autorzy pięciu wyróżnionych filmów zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, ich prace zaś zostaną zaprezentowane podczas specjalnego seansu wszystkim uczestnikom imprezy. Podczas gali autorom wyróżnionych prac konkursowych zostaną wręczone nagrody.

 

Naszą szkołę reprezentują 2 grupy, składające się z następujących uczniów:

 

                 Grupa I :                                                               Grupa II :

         Karolina Jochym                                          Marcin Michalski

        Magdalena Walczak                                      Maciej Waśniowski

       Katarzyna Niemczyk                                        Tomasz Mucha

       Aleksandra Niemczyk                                       Dominik Strzyż

         Aleksandra Stadnik                                         Filip Praczuk

             Aneta Soboń

          Agnieszka Olejnik

 

W roku szkolnym 2008/09 grupa uczniów, która  realizowała ten  projekt  założyła wirtualną firmę. Działania przebiegały w następujących etapach:

1. sporządzenie umowy.

2. określenie zakresu prawnego oraz zasięgu i grupy odbiorców.


Uczestnicy w pięcioosobowych grupach  zakładali różne firmy np. piekarnię, zakład fryzjerski. Całe przedsięwzięcie nauczyło pracy w grupie, systematyczności , pojęć związanych z ekonomią, a przede wszystkim sprawiło, że uczniowie uczestniczący w projekcie zdobyli podstawowe umiejętności z przedsiębiorczości. Podsumowaniem realizacji projektu było otrzymanie certyfikatu.

 

Koordynatorem projektu była pani Magdalena Wąsacz.

  

 

PROJEKT

 "ŚLĄSK OPOLSKI - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI"

 

 

Celem projektu było poznanie przez uczniów pojęcia regionu kulturowo-etnograficznego i jego wyznaczników oraz rozumienie relacji: mój region a Polska, mój region a Europa. Ponadto uczniowie wyposażeni zostali w wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego w regionie i jego wkładu w historię Polski i Europy.

Zadania realizowane w trakcie pracy nad projektem pozwalały kształcić umiejętności tj. poszukiwania, gromadzenia, selekcji i opracowania informacji, uczenie prezentowania swojej wiedzy i umiejętności, wyposażenie ucznia w umiejętność samooceny swojej pracy oraz oceny pracy innych.

Treści projektu były realizowane podczas lekcji: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki, biologii, geografii, informatyki oraz na zajęciach koła regionalnego, teatralnego, tanecznego, ekologicznego, turystyczno- krajoznawczego, ekologicznego oraz klubu europejskiego.

Prace nad projektem zakończone zostały prezentacjami regionalnymi z udziałem uczniów, rodziców, władz samorządowych.

 

Koordynatorem projektu była pani Małgorzata Szafors.

  

 

PROJEKT

 "PATRZ I ZMIENIAJ"

 

 

Projekt realizowany był w ramach programu edukacji globalnej, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego idea  wypływa z faktu współzależności ludzi w dzisiejszym świecie. Projekt został pomyślany, aby za pomocą filmu zachęcić młodzież do spojrzenia na siebie i swoje miejsce na globalnej mapie oraz w sposób bardziej świadomy podejmować konkretne decyzje. Realizowany był w 11 klasach naszej szkoły. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia 10 filmów dokumentalnych, które były szczególnym „oknem na świat”, pozwalającym poznać drugiego człowieka, inne kultury i obyczaje oraz sposób myślenia, wniknąć w świat odległych lokalnych społeczności i zrozumieć swoje miejsce w systemie globalnych współzależności. Efektem końcowym tego projektu były prezentacje multimedialne, przedstawiające problemy poruszane w filmach wraz z próbą zmiany trudnej sytuacji.

 

Koordynatorem projektu była pani Magdalena Wąsacz.

  

 

PROJEKT

 "AKTYWNY W SZKOLE -
 AKTYWNY W ŻYCIU"

 

 

 

 

Nasze gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 przystąpiło do realizacji trzyletniego projektu „AKTYWNY W SZKOLE – AKTYWNY W ŻYCIU", który jest skierowany jest do społeczności gimnazjów: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły – w sumie beneficjentami projektu będzie ponad 3000 osób. W projekcie wezmą udział gimnazja zlokalizowane na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Szczególnie ważnym partnerem projektu będą szkoły z terenów wiejskich.

 

Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych gimnazjalistów: matematycznych (m.in. w kontekście obowiązkowej matury z matematyki), naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych, przedsiębiorczości i inicjatywności. Ponadto realizacja projektu ma na celu rozwijanie postawy empatii z prospołecznymi zachowaniami w perspektywie ponadregionalnej, promocję indywidualnych talentów, zwiększenie poziomu motywacji do dalszej edukacji i rozwijania własnych zainteresowań, a także stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i prezentacji własnych dokonań dydaktycznych nauczycieli i uczniów z różnych regionów i środowisk.

 

Projekt ten realizowany jest przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Jego główny cel to wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w szkole, w trakcie dalszej edukacji, a także w życiu zawodowym.

 

W projekcie uczestniczy grupa 38 uczniów naszego gimnazjum. Praca odbywa się w trzech sekcjach: naukowo-matematyczno-technicznej, informatycznej i przedsiębiorczości, w ramach których uczniowie pracują  metodą projektów. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach wspierających uczniów w nauce fizyki, matematyki i biologii.
 

W roku szkolnym 2009/2010 realizowaliśmy projekt pt. „Wędrówki po Unii Europejskiej”, w ramach którego opracowaliśmy zbiór zadań matematycznych o tematyce Unii Europejskiej, przewodnik i prezentacje multimedialne o krajach UE, książkę kucharską zawierającą potrawy regionalne danych krajów. Uczniowie objęci projektem mieli możliwość uczestniczenia w Kołach Naukowych Młodych, Festiwalach Nauki, Warsztatach Aktywności Własnej, Ponadregionalnych Warsztatach Naukowych w Katowicach, wycieczce do Wisły, konkursach z nagrodami, zajęciach wspierających uczniów w nauce fizyki, matematyki i biologii (w ramach zajęć Wsparcia i Pomoc).
 

W roku szkolnym 2010/2011 zajmowaliśmy się zagadnieniami związanymi z podatkami w Polsce i innych krajach, a tytuł projektu to: „Zrozumieć podatki”. Będziemy opracowywać quizy, krzyżówki, zadania, zagadki i łamigłówki o tej tematyce, prezentować je komputerowo, zakładać fikcyjne przedsiębiorstwo, wypełniać zeznanie roczne PIT, spotykać się z osobami z biura rachunkowego, Urzędu Skarbowego, itp.
W tym roku szkolnym byliśmy na wycieczce naukowej w Łodzi i obozie naukowym w Zakopanem. Uczestniczyliśmy w warsztatach naukowych i zjazdach.

 

W bieżącym roku szkolnym zajmujemy się zagadnieniami związanymi ze statystyką oraz wyborem przyszłego zawodu przez uczniów. Temat projektu to: "Nasza szkoła w liczbach i procentach".
W tym roku również wyjedziemy na wycieczkę naukową do Krakowa, warsztaty naukowe do Katowic.

 

Zajęcia projektowe prowadzą nauczyciele naszej szkoły: Ewa Kopińska-Czerkawska, Magdalena Wąsacz, Ewa Kucharska, Małgorzata Cisakowska, Halina Włodarczyk-Porzucek, Bożena Nawrocka-Sapich i Bartosz Wiertelak.

 

Koordynatorem projektu jest pani Ewa Kucharska.

 

Korzyści dla szkół

 • Prowadzenia w szkole licznych działań edukacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków projektu (zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy naukowe).

 • Nawiązania stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

 • Otrzymania zakupionego ze środków projektu sprzętu służącego interaktywnemu prowadzeniu zajęć.

 • Nawiązania współpracy ze szkołami w innych regionach (wspólne wycieczki i obozy, udział w konkursie).

 • Uzyskanie środków na wyposażenie w nowoczesne materiały edukacyjne.

 • Wsparcie nauczycieli o twórczej postawie wobec zadań dydaktycznych.

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE

 

  

 

 

REALIZACJA PROJEKTU
"WIELKA I MAŁA OJCZYZNA"

 

 

    

Głównym celem projektu było kształtowanie postawy patriotyzmu wśród młodzieży, wzmacnianie szacunku dla dorobku kulturowego i naukowego Polaków. Zainteresowani uczniowie z poszczególnych klas na wszystkich przedmiotach w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych przygotowywali plakaty, albumy, prezentacje. Przedstawiały one znanego w całym kraju Polaka związanego z określoną dziedziną wiedzy. Uczniowie poznawali wiele wybitnych postaci z Narodowego Panteonu. Uroczystym podsumowaniem całego projektu były obchody Dnia Patrona Gen. Władysława Andersa 18 maja 2008 r., w rocznicę bitwy o Monte Cassino.

 

Koordynatorem projektu była pani Małgorzata Karbowiak.

 

  

 

 

REALIZACJA PROJEKTU
"UCZEŃ Z KLASĄ"

 

Celem było propagowanie sportu szkolnego wśród uczniów PG7 na szczeblu regionalnym i wojewódzkim. Ponadto młodzież miała możliwość rozwijania sportowego współzawodnictwa, poszerzania wiedzy na temat kultury sportu oraz wychowania fizycznego. Uczniowie założyli stronę internetową, na której  gromadzili wiadomości sportowe i publikowali je drogą elektroniczną.

Koordynatorem projektu była pani Justyna Drążek.

  

REALIZACJA PROJEKTU
"TRZYMAJ FORMĘ"

 

 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności  indywidualnej i świadomego wyboru.

 

Realizacja  projektu „Trzymaj Formę” w Publicznym Gimnazjum Nr 7 w Opolu im. Generała Władysława Andersa rozpoczęła się we wrześniu roku szkolnego 2007/2008. Uczniowie klas pierwszych zostali poinformowani o przynależności szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz o przystąpieniu do realizacji projektu „Trzymaj formę” dotyczącego zdrowego odżywiania się. Adresatami jest młodzież klas I-III (w wieku 13-15 lat) naszego gimnazjum.

W pierwszym roku projekt realizowały klasy pierwsze, w drugim klasy pierwsze i drugie, w kolejnym klasy pierwsze, drugie i trzecie.

 

 

 

 

 

 

Klasy pierwsze rozpoczęły pracę nad projektem we wrześniu 2007r.  Uczniom tych klas zostały  przedstawione, omówione i  przydzielone zadania do wykonania. Realizacja wcześniej opracowanych scenariuszy zajęć odbywała się (i będzie się odbywać) na lekcjach biologii, geografii, chemii, sztuce, godzinach wychowawczych i zajęciach wychowania fizycznego spiralnie przez okres trzech lat.

 

 

Nad realizacją projektu czuwa: Zespół Promocji Zdrowia, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Do współpracy zapraszamy także gości – dietetyka, lekarza, stomatologa, kosmetyczkę, pielęgniarkę szkolną oraz pracowników Sanepidu.

 

 

 

 

 

W klasach pierwszych omówione zostały następujące zagadnienia: składniki odżywcze, budulcowe, minerały, rodzaje diet, fast food, woda, ruch, złe nawyki żywieniowe i brak ruchu i ich wpływ na życie człowieka. 

W trakcie zajęć uczniowie przygotowali do wyżej wspomnianych zagadnień materiały, które zaprezentowali 19 listopada 2007 r. Każda klasa na przydzielonym stanowisku przedstawiała opracowane przez siebie zadanie. W tym samym czasie funkcjonowały również inne stanowiska, z których młodzież mogła skorzystać tj.: pomiar ciśnienia, ważenie, spirometria, badanie cukru, informacja dietetyczna, stoisko ze zdrową żywnością, spotkanie z zaproszonym sportowcem (kilka słów o stosowanych przez sportowców dietach), porady kosmetyczki, pierwsza pomoc, porady psychologa. Jednocześnie dla każdej klasy I wyznaczone osoby zorganizowały i przeprowadziły ćwiczenia na świeżym powietrzu na steperach do muzyki.

Szkoła była udekorowana plakatami i napisami związanymi z tematyką projektu „Trzymaj formę”. Ze względu na spiralną budowę projektu w klasach drugich w roku szkolnym 2008/2009 omówione, opracowane i zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z bulimią i anoreksją.

 

 

 

 

Natomiast klasy trzecie w roku szkolnym 2009/2010 pracować będą nad następującymi tematami: przyczyny i skutki złego odżywiania, jego wpływ na zachowanie funkcji organizmu, co można zrobić, aby unikać złych nawyków żywieniowych i jak z nimi walczyć? Będą się także zastanawiać nad negatywnym wpływem używek na organizm (przede wszystkim młodego człowieka).

Realizacja tego projektu zakończy się w 2010 roku.

 

Koordynatorkami projektu są panie: Dorota Szczepanik i Arleta Piwko.

 

 

 

 

  

PROJEKTY EDUKACYJNO-EKOLOGICZNE

 

 

(we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola)

 

Nauczyciele naszej szkoły realizowali programy edukacyjno-ekologiczne mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży z klas gimnazjalnych. Programy te zostały zrealizowane podczas „zielonych szkół” poprzez niezwykle bogate projekty edukacyjne. Wydział Ochrony Środowiska wsparł finansowo tę działalność m.in. z uwagi na duże zainteresowanie młodzieży problemami ekologicznymi. Działalność proekologiczna naszych uczniów i nauczycieli zasługuje na wyróżnienie, gdyż ma wpływ na kształtowanie świadomości oraz wrażliwości ekologicznej uczniów.

 

  

 

PROJEKTY EDUKACYJNE "LEPSZA SZKOŁA"

 

HISTORIA

 

       W roku szkolnym 2007/2008 nauczyciele historii PG 7 – Małgorzata Szafors, Agata Wielgosińska i Dariusz Gołębiowski – wzięli udział w programie "Historia. Klasówka po szkole podstawowej", będącym częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA. Program ten realizowany jest przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, a jego celem było zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach gimnazjum. Podczas realizacji programu, przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego, sprawdzony został stopień przygotowania uczniów do nowego roku szkolnego. Szczegółowej analizie poddane zostały osiągnięcia uczniów PG 7 w odniesieniu do wyników uzyskanych przez pozostałych uczestników programu.

 

      W programie Historia. Klasówka po szkole podstawowej udział wzięło ogółem 127 szkół w całej Polsce (165 nauczycieli, 398 klas, 8909 uczniów). Poniżej prezentujemy wyniki uzyskane przez poszczególne klasy (można było uzyskać maksymalnie 36 pkt):

średnia ogólnopolska – 22,71 pkt

średnia szkoły – 26,32 pkt

najwyższa średnia ogólnopolska – 31,84 pkt

najniższa średnia ogólnopolska – 11,76 pkt

 

1 A – 24,59 pkt

1 B – 26,59 pkt

1 C – 24,44 pkt

1 D – 24,20 pkt

1 E – 27,14 pkt

1 F – 30,93 pkt

 

 

MATEMATYKA

 

      We wrześniu 2007r. nauczycielka matematyki - pani Marzena Chojna przystąpiła do projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA, który zgromadził do tej pory 16 tysięcy nauczycieli i 900 tysięcy uczniów w całym kraju .

      Uczestnicy tego projektu otrzymują specjalistyczne testy badające kompetencje uczniów i porównują wyniki klasy z wynikami uczniów z całej Polski.

W roku 2007/2008 LEPSZA SZKOŁA uruchomiła dwa programy dla nauczycieli matematyki, m.in. “sesje z plusem” przeznaczone dla klasy 1 gimnazjum.

      Celem programu jest zbadanie postępów uczniów w ciągu roku nauki za pomocą testów kompetencji przeprowadzanych na początku, w środku i na końcu roku szkolnego. Program składa się z dwóch etapów.

I etap - na początku roku szkolnego

II etap - w środku i na końcu roku szkolnego

Wyniki testów będą przekazane GWO za pomocą Internetu, po czym uzyskamy dostęp do raportów porównujących wyniki klasy z wynikami ogólnopolskimi.

W bieżącym roku szkolnym do projektu przystępuje klasa 1e.

  

 

PROJEKT „ ŻYCIOWE PRZESTRZENIE, ŻYCIOWE MARZENIA”

 Grupa nauczycieli uczących języków obcych w Publicznym Gimnazjum nr 7 opracowała pod kierunkiem p. Jadwigi Koniecznej i p. Beaty Czyszczoń program zatytułowany „ Życiowe przestrzenie, życiowe marzenia.”.

 Nadrzędnymi celami uczyniono przygotowanie uczniów do rozumienia zmian zachodzących we współczesnej Europie, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach pozaszkolnych, poznanie odmienności kulturowych krajów europejskich, rozwijanie samodzielności uczniów w zdobywaniu wiedzy oraz uświadomienie, że w planach na przyszłość konieczne jest uwzględnienie znajomości języków obcych.

W ramach projektu w szkole podjętych zostało szereg działań. Do najważniejszych należą:

-    działalność Koła Teatralnego i przygotowywanie spektakli w języku angielskim oraz udział w Wojewódzkim Konkursie Teatrów Obcojęzycznych

-    zbieranie informacji o roślinach chronionych na terenie regionu i opracowywanie materiałów w języku angielskim

-    organizowanie Konkursu wiedzy o Zjednoczonym Królestwie i USA, quiz świąteczny i coroczne zabawy z okazji święta Halloween

-    przygotowywanie książki kucharskiej z ulubionymi daniami uczniów w języku angielskim

-    coroczna wymiana młodzieży ze szkołą partnerską Gnadenthal Madchen Realschule w Ingilstadt, wspólnie realizowane projekty „ Miasto Ingolstadt”, „Bawarskie gotowanie” i „Foto safari”

-    działalność Koła Francuskojęzycznego

-    konkurs recytatorski  prozy i poezji frankońskiej

-    wdrożenie innowacyjnego programu w nauczaniu języka francuskiego „ Treści cywilizacyjne”

-    udział naszych uczniów w Stypendialnym Konkursie Burgundzkim

Uroczystość wręczenia certyfikatu EUROPEAN LANGUAGE LABEL – Europejski Znak Innowacyjności odbyła się w Warszawie w dniu 20 października 2006 r. o godz. 11 w sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu reprezentowali: pani Dyrektor Stanisława Namysło, koordynator projektu pani Beata Czyszczoń oraz pani Edyta Wiśniowska – pomagająca w przygotowaniu projektu.

  

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

22 kwietnia 2010 r. nasze gimnazjum jako szkoła należąca do Sieci Szkół Promujących Zdrowie zostało zaproszone do udziału w debacie nad tezą: „Czy promowanie zdrowia w szkole przynosi efekty?”

Organizatorem międzygimnazjalnej debaty było Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu, a naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III f: Aneta Soboń – poglądy na - TAK i Katarzyna Niemczyk – poglądy na – NIE wraz z opiekunkami Dorotą Szczepanik i Joanną Kot-Bryłą.

Oto kilka wybranych argumentów broniących tezę, że promowanie zdrowia w szkole przynosi efekty:

 •  zdrowie i edukacja są wzajemnie ze sobą powiązane, a my mimo tego, że jeszcze młodzi – jesteśmy świadomi ważności działań na rzecz zdrowia,

 • dbamy o własne zdrowie, bo wiemy, że zdrowy uczeń ma większe szanse na sukcesy szkolne, a zdrowy nauczyciel na sukcesy i satysfakcję ze swojej pracy,

 • dzięki przedstawionym nam sposobom jak o nie dbać uważamy, że edukacja zdrowotna umożliwia ludziom dokonywanie wyborów sprzyjających ich zdrowiu własnemu i innych,

 • uważamy, że edukacja zdrowotna na etapie szkolnym przynosi efekty już teraz, ale także w przyszłości, bo wykształcone nawyki zdrowotne dziś będziemy wykorzystywać także w dorosłym życiu,

 • szkoły promujące zdrowie w swoich działaniach podkreślają , że edukacja prozdrowotna jest podstawowym prawem każdego dziecka.

 

 


 

        

 

      W ostatnim tygodniu I semestru roku szkolnego 2006/2007 Zespół Promocji Zdrowia zaproponował i zorganizował jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego i niecodzienną formę ruchu naukę "samby". Akcja pod hasłem "Cała szkoła tańczy sambę" trwała 3 dni. Udział w niej wzięły wszystkie klasy naszego gimnazjum. Prowadzącymi byli uczniowie -"specjaliści" w tej dziedzinie, którzy przez szereg lat uczyli się tańców towarzyskich w klubach. Nauczyli zarówno chłopców jak i dziewczęta podstawowych kroków i figur tego tańca. Uczniowie klas III z pewnością będą mogli wykorzystać i zaprezentować swoje umiejętności podczas komersu, który już wkrótce przed nimi. Każdy uczeń naszej szkoły może poszczycić się tym, że zna podstawowe kroki samby i czaczy (tego tańca uczyliśmy się w zeszłym roku).

 

          

 

 

                                      

 

 


 

      W październiku 2006 r. w naszej szkole przeprowadzony został wśród uczniów sondaż. Dotyczył on corocznej akcji pt. „DBAMY O DOBRE SAMOPOCZUCIE UCZNIÓW”. Uzyskane informacje zwrotne  przedstawione zostaną Radzie Pedagogicznej i posłużą jako temat do dyskusji, a także

do  wprowadzenia pewnych zmian (w miarę możliwości) w życie szkoły. Zależy nam na tym, aby nauczycielom pracowało się lepiej, a uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, dobrze i byli zadowoleni.

 

 

 

 

Klasy  I  udzielały odpowiedzi na pytania: W jakiej szkole chciałbyś się uczyć ,jaka ma być Twoja szkoła, abyś uczęszczał do niej z przyjemnością? Odpowiedzi zostały przedstawione w formie walizki.

 

     Najczęstsze odpowiedzi:

 • W której są mili, sympatyczni, kulturalni, asertywni, z poczuciem humoru uczniowie,

 • W której  są lustra, mydło i papier toaletowy w łazienkach,

 • W której jest mniej klasówek i zadań domowych,

 • W której klasy są pomalowane na ciepłe kolory, są w nich nowe okna i ławki,

 • Która będzie dobrze wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny,

 • W której będzie ładne trawiaste do p. nożnej i betonowe do p. koszykowej boisko,

 • W której będzie wysoki poziom nauczania,

 • W której będzie więcej imprez szk., wycieczek i zajęć fizycznych(lodowisko, basen),

 • W której będzie więcej ochroniarzy,

 • W której będzie muzyka na przerwach

 • W której na przerwach nauczyciele zwracają jeszcze większa uwagę na uczniów,

 • W której zawsze jest pielęgniarka.

 

       

 

Odpowiedzi na drugie pytanie w klasach I umieszczono w symbolicznym koszu. Pytanie brzmiało: Czego nie chciałbyś w Twojej szkole, co chciałbyś z niej usunąć?

 

Najczęstsze odpowiedzi:

 • Taka, w której nie ma atmosfery,

 • W której jest dużo klasówek i zadań domowych,

 • W której jest zakaz wychodzenia na boisko podczas przerw,

 • W której uczniowie używają wulgaryzmów, wywołują bójki między sobą,

 • W której zdarza się uczniom palić w toalecie,

   

 

     Klasy III zamieszczały swoje odpowiedzi w domku. Dachy zawierały odpowiedzi na następujące pytania: W co zostałem wyposażony, co wyniosę z tej szkoły, a co można jeszcze ulepszyć?

 

Najczęstsze odpowiedzi:

 •   Tolerancji, dyscypliny, niezależności, samodzielności

 •   Odpowiedzialności za własne czyny,

 •   Kulturalnego zachowania,

 •   Umiejętności słuchania i dyskutowania,

 •   Pomocy słabszym,

 •   Asertywności,

 •   Pracy w grupie,

 •   Dzielenia się z innymi,

 •   Wiary we własne siły,

 •   Pracowitości, systematyczności,  

 •   Zdobywać wiedzę,

 •   Pracy z komputerem,

 •   Gry fair play

 Najczęstsze odpowiedzi na druga część pytania:

 •   Mili i wyrozumiali nauczyciele,

 •   Ciekawe, interesujące lekcje,

 •   Dogodny podział godzin,

 •   Dużo wycieczek, nowe przygody,

 •   Pochwały, radość, docenianie za trud włożony w pracę,

 •   Przyjaźnie,

 •   Miłe wspomnienia,

 •   Dużo kolegów i przyjaciół,

 •   Czasami rozczarowanie, stres 

 

Ściany zawierały odpowiedzi na pytanie: Jakim absolwentem będę opuszczając mury naszej szkoły, w co będę wyposażony?

 Najczęstsze wypowiedzi:

 • Bogatym w doświadczenia,

 • Wyposażonym w wiedzę, umiejętności,

 • Będę odpowiedzialny, mający zrozumienie dla innych,

 • Będę miał miłe wspomnienia,

 • Będę kulturalny i odnoszący się z szacunkiem do innych,

 • Będę asertywny, ambitny, mądry, wrażliwy, patriotyczny, pewny siebie,

 • Będę odporny na stres, będę umiał sobie z nim poradzić,

 • Zmotywowany do dalszej nauki,

 • Pragnący poszerzać swoje horyzonty,

 • Świadomy warunków społecznych,

 • Mającym cele życiowe,

 • Otwarty na nowe kontakty,

 • Ugruntowany w naukach ścisłych,

 • Mającym perspektywy na przyszłość,

   

Klasy II swoje wypowiedzi umieściły na drzewie. Konary zawierały odpowiedzi na pytanie: Jaka jest moja szkoła, co w mojej szkole jest charakterystycznego, pozytywnego?

 

                                    

 

 Najczęstsze odpowiedzi brzmiały:

 • Dobrze wykwalifikowane grono pedagogiczne,

 • Sympatyczni nauczyciele,

 • Dobrze kształcąca,

 • Bezpieczna,

 • Miła atmosfera,

 • Ciekawie prowadzone lekcje,

 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne,

 • Zadbana szkoła,

 • Brak mundurków,

 • Dyscyplina,

 • Dobrze funkcjonujący Samorząd Uczniowski,

 • Łącznik, dyskoteki,

 • Szkoła jest oryginalna,

 • Złote Klucze,

 •  Możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej,

 • Wyremontowana sala gimnastyczna,

 • Imprezy  organizowane z okazji różnych uroczystości,

 • Szczęśliwy numerek i 13 dzień miesiąca,

 • Dyskoteki,

 • Zawarte przyjaźnie.

 

Najczęstsze odpowiedzi uczniów na pytanie, które zawierał konar-Z czego jestem dumny, co mi się w niej podoba?

 • Pomoc słabszym uczniom,

 • Dobra ochrona,

 • Zajęcia wyrównawcze,

 • Złote Klucze

 • Akcja „Pij mleko-będziesz wielki”,

 • Duże boisko,

 • Akcje charytatywne i działania na rzecz potrzebujących,

 • Sukcesy w sporcie,

 • Nagradzanie i wyróżnianie osiągnięć,

 

  

REALIZACJA PROGRAMU

SOCRATES- COMENIUS


     W roku szkolnym 2006/2007 Nasze Gimnazjum ponownie przystąpiło   do realizacji programu Socrates- Comenius. Jest to przedsięwzięcie  finansowane ze środków Unii Europejskiej. Bieżący rok szkolny jest już trzecim, a wiec ostatnim rokiem realizacji projektu, który nosi tytuł “Życiowe przestrzenie, życiowe marzenia”. Kontynuujemy współpracę ze szkołami w Niemczech i Hiszpanii.

    Program jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły. Pozwala on na realizację indywidualnych zainteresowań, daje okazję prezentowania różnorodnych talentów i możliwości. Od zainteresowań językami obcymi, poprzez nauki przyrodnicze, historię po plastykę i technikę. Jako przykład może służyć działalność uczniów w kole biologicznym, którzy pracują nad zagadnieniem biosfery łąki i lasu. Inna grupa uczniów przygotowuje prezentację multimedialną o przyrodzie naszego regionu.

    Celem tego projektu jest integracja młodzieży ze szkół europejskich, podnoszenie poziomu kształcenia , rozbudzanie zainteresowań  historią  i współczesnością , bliskim otoczeniem, a także tym odległym, często zupełnie nieznanym i budzącym lęki i uprzedzenia.

     Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami partnerskimi z Niemiec

(Hoppegarten), Hiszpanii (Ceuta) oraz Portugalii (Porto). Nasze gimnazjum pełni w projekcie rolę partnera. Szkołą koordynującą jest Lenne-Gesamtschule z Dahlwitz/Hoppegarten w Niemczech.

Uczniowie z tych szkół pracują obecnie nad projektem pt. „ Życiowe przestrzenie, życiowe marzenia”. Realizacja zadań wymaga doskonalenia przez uczniów znajomości języków obcych, i to nie tylko w zakresie języka angielskiego.

Projekt zapewnia uczniom możliwość realizowania indywidualnych pasji i rozwijania talentów, sprzyja wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.

Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego –

p. J. Konieczna.

 

Przyznane fundusze mogą być wykorzystywane w ciekawy i pożyteczny sposób.

Efekt w decydujący sposób zależy od inicjatywy uczniów i pomocy nauczycieli.

Zapraszamy więc do współpracy.

  

REALIZACJA PROGRAMU

E-TWINNING

 

       E-Twinning to program Unii Europejskiej mający na celu wspieranie współpracy bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

       W naszej szkole e-Twinningowy projekt realizowany jest od roku szkolnego 2006/2007. E-Twinning daje możliwość zawierania międzynarodowych przyjaźni, wymiany poglądów i poznania nowych kultur i obyczajów. Dzięki temu programowi możemy w przyjemny sposób doskonalić swój angielski i poszerzać wiedzę.

  W ramach tego projektu we wrześniu 2006 r. nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Lyonie we Francji.
Przez 7 miesięcy uczniowie korespondowali ze sobą, wysyłając e-maile w języku angielskim.

  Obie strony utworzyły blogi, prezentujące swoje miasto i szkołę.
Adres naszego blogu to
www.pl-ffr.go.pl. Na naszej stronie prezentujemy również tradycje oraz zwyczaje związane z naszym regionem.

W ramach współpracy zaplanowano wymianę uczniów, pomiędzy naszymi szkołami.

Uczniowie z Francji przybyli z wizytą do Opola 10 maja i gościli w Polsce przez 6 dni. Goście mieszkali w domach naszych uczniów. Program wizyty obejmował: zwiedzanie Opola, wycieczkę do Kopalnie soli w Wieliczce, Krakowa i Kotliny Kłodzkiej. Uczniowie francuscy mieli okazję spędzić dzień w szkole. Wówczas to brali udział w zajęciach sztuki i tańca.

Nasi uczniowie udali się z rewizytą do Lyonu na przełomie maja i czerwca. Zwiedzali tam miast Lyon, region Beaujolais i muzeum wina w zamku Rochebonne.

Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie mieli możliwość nawiązania nowych przyjaźni i doskonalenia języka angielskiego i francuskiego. Obie strony były bardzo zadowolone i zadeklarowały chęć dalszej współpracy.

Wymianę przygotowały: pani Agnieszka Wierzbicka i pani Beata Czyszczoń.

 

Projekt e-Twinning daje możliwość zawierania międzynarodowych przyjaźni, wymiany poglądów i poznania nowych kultur i obyczajów. Dzięki temu programowi możemy w przyjemny sposób doskonalić swój angielski i poszerzać wiedzę. W przyszłości planujemy wymiany z innymi szkołami partnerskimi.

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA