STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

R E K R U T A C J A

SUKCESY

Osiągnięcia

Stypendium

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Wolontariat

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2012/2013
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie z pracy nauczyciela
Sprawozdanie z działań wychowawczych
Sprawozdanie lidera zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie z działań profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji godzin
z art. 42 KN
Karta wycieczki
DOKUMENTY
Regulaminy
Ewaluacja wewnetrzna
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Karta motorowerowa 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

  

Najważniejszymi celami wychowawczymi w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu przyjętymi przez nauczycieli, rodziców i uczniów do realizacji są:

 

1.    Integracja społeczności szkolnej.

2.    Przestrzeganie norm obowiązujących w szkole i poza nią.

3.    Przygotowanie uczniów do planowania, organizowania i
       oceniania działań indywidualnych i zbiorowych.

4.    Przygotowanie do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi
       kształcenia.

5.    Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej,
       społeczeństwie demokratycznym.

6.    Prowadzenie edukacji zdrowotnej.

7.    Kształtowanie postaw tolerancji i wrażliwości na potrzeby
       drugiego człowieka.

8.    Kształtowanie postaw dobrego patrioty i odpowiedzialnego
       Europejczyka.

9.    Prawidłowe relacje uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-
       rodzic, wychowawca-rodzic.

10.   Rozwijanie zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

 

     Efektem prowadzonych działań wychowawczych ma być wyposażenie absolwenta naszego gimnazjum w umiejętności niezbędne na dalszych etapach kształcenia oraz wartości potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym tj.

 • zdrowie

 • patriotyzm

 • tolerancja

 • poszanowanie prawa

 

     Cała społeczność szkolna kierując się przyjętym systemem wartości i postaw realizuje następujące cele wychowawcze:

 

 • Uczeń integruje się ze swoim zespołem klasowym i działa w nim.

 • Uczeń wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.

 • Uczeń zna normy obowiązujące w społeczności szkolnej i otoczeniu i według nich postępuje.

 • Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować.

 • Uczeń-Opolaninem, Polakiem, Europejczykiem.

 • Gen. Władysław Anders - patronem naszego gimnazjum.

  

    RYTUAŁ SZKOLNY
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 7

W OPOLU

 

 • Ślubowanie gimnazjalistów klas I

 • Złote Klucze

 • Akademia z okazji Święta Niepodległości i Konstytucji 3 Maja

 • Pożegnanie absolwentów

 • Klasowe wigilie

 • Jasełka

 • Rajd gimnazjalisty

 • Prowadzenie kroniki szkolnej, księgi osiągnięć uczniów

 • Integracyjny Dzień Sportu

 • Koncert Noworoczny dla rodziców

 • Bal gimnazjalny

 • Dzień "Otwartych Drzwi"

 • Dzień Sportu

 • galowy strój na uroczystości szkolne

  

 

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA