STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

R E K R U T A C J A

SUKCESY

Osiągnięcia

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Egzamin Gimnazjalny
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Egzamin Gimnazjalny
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2012/2013
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie z pracy nauczyciela
Sprawozdanie z działań wychowawczych
Sprawozdanie lidera zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie z działań profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji godzin
z art. 42 KN
Karta wycieczki
DOKUMENTY
Regulaminy
Ewaluacja wewnetrzna
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Duplikat karty motorowerowej 

 

INFORMACJE OGÓLNE

  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2012

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 22 - 31 grudnia 2012

3.

Ferie zimowe

 28 stycznia - 10 lutego  2013

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 28 marca - 2 kwietnia 2013

5.

 

Egzamin gimnazjalny :

a)     część humanistyczna

b)     część matematyczno-
    przyrodnicza

c)     część językowa

 

 

 

 

23 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

 

25 kwietnia 2013

 

6.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

- dla kl. I-II w trakcie egzaminów gimnazjalnych

- dla wszystkich klas: 2 listopada 2012, 2 maja 2013, 31 maja 2013

7.

Zakończenie roku szkolnego

28 czerwca 2013

8.

Ferie letnie

29 czerwca - 31 sierpnia 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KALENDARZ IMPREZ
I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Lp.

Nazwa imprezy lub uroczystości

Termin

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

3. 09.2011

Dyrekcja, wychowawcy kl. I-III

2.

Integracyjny Dzień Sportu dla  kl. I

20.09.2012

Nauczyciele wychowania fizycznego- koordynatorzy:

p. J. Kot-Bryła,
p. D. Szczepanik

 

3.

Ślubowanie gimnazjalistów kl. I

 

26.09.2012

p. M.Misztal,

p. M. Górka,

p. M. Wąsacz

4.

Rajd Integracyjny klas pierwszych, ognisko, pieczenie kiełbasek

2.10.2012

Nauczyciele wychowania fizycznego, (koordynator

p. Dariusz Żerdecki)

Wychowawcy kl. I

5.

Święto Edukacji Narodowej

12.10.2012

p. R. Łężny

p. A. Ciepałek-Piec

6.

94 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

9. 11.2012

p. W. Konsala,

p. E. Misztal,

p. D.Zbyszewska,

 

7.

Jasełka, klasowe wigilie

21 .12.2012

p. M. Wąsacz,

wychowawcy kl. I-III

8.

Koncert talentów

23.01.2013

p. E. Misztal

p. A. Kandut

p. B. Wiertelak

9.

Bal Karnawałowy dla rodziców

19.01.2013

p. K. Piwińska,

p. E. Czerkawska

p. D. Szczepanik,

wychowawcy kl. I- III

9.

Dzień Otwarty Szkoły

marzec-kwiecień 2013

Dyrekcja,

Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne

10.

Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja

26.04.2013

p. D. Gołębiowski

p. E. Regeńczuk

p. E. Misztal

11.

Święto Patrona Szkoły – 69 rocznica bitwy o Monte Cassino

17 .05.2013

p. M. Bogucka

p. E. Misztal

 

 12.

Złote Klucze

czerwiec 2013

p. K. Piwińska,

p. E. Czerkawska,

p. D. Szczepanik,

p. M. Górka

13.

Pożegnanie absolwentów

27.06.2013

p. W. Kusek

p. E. Misztal

p. H. Włodarczyk-Porzucek

wychowawcy kl. III

  

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

KLASY I

KLASY II

KLASY III

 

  

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 jest szkołą:

 

v   Promującą uniwersalny system wartości: odpowiedzialność, uczciwość, wolność, tolerancję, zdrowie

v   która wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności przydatne w pełnieniu różnych ról społecznych w demokratycznym społeczeństwie

v   prowadzącą szeroki zakres działań pozalekcyjnych

v   pozwalających uczniom rozwijać ich talenty i zainteresowania

v   wspierającą podmiotowe relacje międzyludzkie

( uczeń-nauczyciel, rodzice-szkoła, szkoła-społeczność lokalna )

 

     W pierwszym roku działalności społeczność szkolna PG7  z powodzeniem rozpoczęła tworzenie szkolnego rytuału.

 

 WARTO WIEDZIEĆ, ŻE...

 

v  w Publicznym Gimnazjum nr 7 uczy się 508 uczniów, w 18 oddziałach klasowych,

v  kadra pedagogiczna PG 7 liczy 42 nauczycieli,

v  w szkole pracuje dwóch pedagogów, psycholog, dwóch bibliotekarzy i pielęgniarka szkolna,

v  uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju  umiejętności, zainteresowań i talentów poprzez uczestnictwo w różnorodnych kołach zainteresowań,

v  prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, zajęcia dla dysortografów i dyslektyków, gimnastyka korekcyjna,

v  realizujemy indywidualny program nauczania z matematyki, fizyki i chemii,

v  w szkole aktywnie działa Samorząd Szkolny,

v  od kilku lat  realizujemy  współpracuję partnerską   ze szkołą w Ingolstadt, zainicjowaliśmy współpracę z gimnazjum w Poczdamie,

v  nasi uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki w Liceum Europejskim w Dijon we Francji,

v  w szkole jest pracownia multimedialna, dwie pracownie informatyczne i dwie sale sportowe,

v  w naszym gimnazjum działa stołówka i sklepik szkolny,

v  w szkole jest monitoring,

v  prowadzimy stałą współpracę z UO i PO,

v  od roku szkolnego 2009/2010 uczestniczymy w projekcie „Aktywny w szkole aktywny w życiu”,

v  w bieżącym roku szkolnym bierzemy udział w projektach: „Młody obywatel” i „Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu” oraz  w projekcie Klubu Europejskiego „Wielokulturowość w zjednoczonej Europie”,

v  9 listopada 2005r. odbyła się uroczystość nadania naszemu gimnazjum imienia Generała Władysława Andersa i przekazanie sztandaru; w uroczystości wzięła udział pani Irena Anders, wdowa po Generale,

v  w 2007r. - Roku Andersa - współorganizowaliśmy z Uniwersytetem Opolski sesję naukowo-dydaktyczną "Generał Anders - żołnierz wojny i pokoju"; wydana została książka o tym tytule;

v  w latach 2000-2009 dopracowaliśmy się 90 laureatów i 77 finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych,

v  w roku szkolnym 2010/2011 szkoła uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, panią Katarzynę Hall,

v  w 2006 roku otrzymaliśmy w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” -  4-stanowiskową pracownię multimedialną z dostępem do Internetu i wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego,

v  od 2008 roku otrzymaliśmy również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" nową pracownię komputerową (10 superszybkich komputerów z monitorami LCD wraz z serwerem); w skład nowego sprzętu wchodzą również : wideoprojektor, komputer przenośny oraz drukarka sieciowa i skaner,

v  w listopadzie 2009 r. oddana została do użytku nowa hala namiotowa,

v  po raz dwunasty wręczyliśmy „ Złote Klucze”, statuetki w różnych kategoriach np. uczniom wyróżniającym się w nauce z poszczególnych przedmiotów, w pracy kół zainteresowań, w pracy na rzecz społeczności szkolnej, za takt i kulturę; od 2002 roku wręczamy tytuł „Supergimnazjalisty” – otrzymuje go uczeń, który w ciągu trzech lat nauki zdobył największą liczbę statuetek, od III edycji przyznawany jest, również, tytuł „Przyjaciel Szkoły” – dla osoby, która bezinteresownie wspiera naszą szkołę swoimi działaniami,

v  odbył się  X Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zjednoczonej Europie, w którym udział wzięły drużyny z wszystkich opolskich gimnazjów,

v  corocznie odbywa się Integracyjny Rajd GimnazjalnyIntegracyjny Dzień Sportu dla uczniów klas I, Komers dla klas III;

v  w lutym 2012 r. odbył się XII Bal Gimnazjalny dla rodziców i przyjaciół szkoły. Fundusze pozyskane z Balu zostaną wykorzystane na organizację imprezy „Złote Klucze”,

v  odbył się  XI Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zjednoczonej Europie, w którym udział wzięły drużyny ze wszystkich opolskich gimnazjów,

v  rokrocznie w PG 7 odbywają się imprezy matematyczne organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki: Dzień liczby Pi, Trzy dni z matematyką i Uczniowskie Prezentacje Matematyczne,

v  organizujemy liczne imprezy sportowe: liga piłki nożnej, konkurs tańca, rywalizacja międzyklasowa w różnych dyscyplinach sportowych,

v  szkoła posiada certyfikaty: Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły bez przemocy, Europejski Znak Innowacyjności w nauce języków obcych- European Language Label, Europejską Odznakę Jakości e-Twinning,

v  w roku szkolnym 2007/2008 nasze gimnazjum uczestniczyło w programie "Uczniowie z klasą" i otrzymało powyższy tytuł,

v  w 2006 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowych badaniach nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej, prowadzonych pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia Biura Regionalnego dla Europy; szkoła otrzymała certyfikat,

v  nasze gimnazjum należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego oraz Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół i Organizacji Monte Cassino,

v  w naszej szkole realizowano następujące innowacje: autorska klasa regionalna; program z wychowania fizycznego „Aktywność fizyczna moim stylem życia”; program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum „Wir In Europa” (My w Europie) oraz drugi „Porównawcze nauczanie treści pozajęzykowych”; z języka francuskiego „W Gimnazjum – nauczanie treści cywilizacji”, z języka angielskiego „Kultura Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych”, z matematyki „Nauczania matematyki z elementami języka niemieckiego” i drugi „Kształcenie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez zastosowanie tzw. wyszywanek matematycznych i orgiami” oraz innowacja dydaktyczno-wychowawcza „Trzymaj formę”,

v  co miesiąc odbywają się konsultacje dla uczniów,

v  od roku szkolnego 2007/2008 realizujemy we współpracy z Sanepidem program profilaktyczny „Trzymaj formę”,

v  w szkole działa Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza "Siódemka",

v  Samorząd Szkolny zrealizował  następujące akcje charytatywne: organizacja paczek świątecznych dla dzieci z Domowego Hospicjum Dziecięcego, „Ziarnko do ziarnka…” – czyli Góra Grosza, współpraca z Fundacją Dr Clown, Kiermasze Wielkanocne,

v  już trzykrotnie podczas styczniowych wywiadówek wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowaliśmy akcję „Nie mogę zostać jeszcze krewniakiem, lecz mogę namówić mamę i tatę”,

v  w maju 2009 r. nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Londynu, w 2010 r. w wycieczce do Paryża i Disneylandu, w 2011 – do Włoch (Rzym-Wenecja-Florencja), w tym roku pojadą do Londynu, Berlina i Poczdamu,

v  organizujemy zielone szkoły w atrakcyjnych turystycznie miejscach, m,in. Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Zakopane.

  

MAMY JUŻ SWOJEGO PATRONA...

 

W roku szkolnym 2004/2005 cała społeczność uczniowska wraz z nauczycielami rozpoczęła  przygotowania   do nadania imienia naszemu gimnazjum.

Patronem  naszego gimnazjum wybraliśmy postać  gen. Władysława Andersa.

Jego życie i działalność uczniowie poznawali na lekcjach historii, języka polskiego, godzinach wychowawczych, muzyki , plastyki , informatyki oraz   podczas spotkań z autorem książki o Monte Cassino i uczestnikami  tej bitwy.

Odbył się konkurs historyczny  dotyczący  życia i działalności gen. Andersa, dziejów 2 Korpusu Polskiego , bitwy pod Monte Cassino. W maju 2005r.,  kolejną rocznicę bitwy pod Monte Cassino, uświetniła uroczysta akademia.

Naszej wspólnej pracy wychowawczej wokół patrona   gimnazjum będą towarzyszyły jego słowa , wypowiedziane kilkanaście lat temu, jednak w dalszym ciągu bardzo aktualne:

 

 „ ODRZUĆMY WSZYSTKO CO NAS DZIELI,

BIERZMY WSZYSTKO  CO NAS ŁĄCZY

 

O PATRONIE I UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA SZKOLE

ROK 2007 ROKIEM GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

  

 

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA